Financiering

Begeleiding, training en coaching door Fort24-7 kan worden gefinancierd door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente dient hiervoor een indicatie af te geven. Mogelijk dient een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaald te worden aan het CAK.

Waar vraagt u het aan?

Om een pgb te kunnen aanvragen, moet u eerst zorg of ondersteuning toegekend krijgen. Pas na deze toekenning krijgt u de keuze tussen zorg in natura of een pgb. Afhankelijk van het soort zorg dat u ontvangt, vraagt u een pgb aan bij de gemeente, het zorgkantoor of via de zorgverzekeraar:

  • Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan vraagt u een pgb aan bij het Wmo-loket van de gemeente Culemborg. Dit pgb heet pgb-Wmo.
  • Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan vraagt u een pgb-Jeugdwet aan bij de gemeente.
  • Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg? Dan doet u de aanvraag voor een pgb-Wlz bij uw zorgkantoor. U kunt daar terecht voor meer informatie. U kunt ook op de website van Per Saldo kijken voor uitleg over de aanvraagprocedure en de voorwaarden.
  • Een pgb voor verzorging en verpleging thuis vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om een pgb-Zvw. Wilt u meer weten over het pgb-Zvw, dan kunt u kijken op de website van Per Saldo of uw eigen verzekeraar om informatie vragen.

Pgb-Wmo

Krijgt u Wmo-ondersteuning van de gemeente? En wilt u deze hulp zelf regelen? Dan kunt u voor een pgb-aanvraag terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Culemborg. Met zo’n pgb regelt u bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding, een woningaanpassing of een vervoersvoorziening.

U kunt het pgb alleen krijgen als u van de gemeente een maatwerkvoorziening ontvangt. Als u een maatwerkvoorziening krijgt, dan moet de gemeente u de keuze geven: wilt u de zorg in natura ontvangen, of zelf regelen met een pgb?

Pgb-Jeugdwet

Krijgt uw kind ondersteuning vanuit de Jeugdwet? En wilt u de hulp voor uw kind zelf regelen? Dan kunt u het pgb aanvragen bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de jeugdconsulenten van de gemeente Culemborg. Zij kunnen u uitleggen hoe u een pgb kunt aanvragen.

Voorwaarden

De gemeente mag uw pgb-aanvraag niet zomaar weigeren, maar u moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.
  • U moet het pgb kunnen beheren. Bijvoorbeeld zorgverleners contracteren en aansturen. En de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Meer informatie over wat u allemaal moet weten en kunnen, vindt u op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook de online test van Per Saldo doen om uit te vinden of een pgb bij u past.

Budgetplan

Een belangrijk onderdeel van uw pgb-aanvraag is het budgetplan. In het budgetplan geeft u aan hoe u uw pgb wilt gaan besteden. U beschrijft welke zorg u wilt inkopen en bij welke zorgaanbieders u dit wilt doen. Daarnaast maakt u in het budgetplan een inschatting van de bedragen die u voor deze zorg denkt te gaan betalen.

De gemeente gebruikt uw budgetplan om uw pgb-aanvraag te beoordelen. Maar het budgetplan is ook een hulpmiddel voor uzelf: door een plan op te stellen, denkt u van tevoren goed na over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Voor meer informatie over het maken van een budgetplan kunt u terecht bij de gemeente.

De hoogte van uw pgb

In principe moet het pgb voldoende zijn om de zorg te kunnen betalen die u nodig heeft. Bij het inkopen van uw zorg spreekt u met uw zorgverlener een tarief af. Uw gemeente bepaalt een maximum uurtarief. Spreekt u een hoger tarief af met uw zorgverlener? Dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Op de website van de SVB leest u hoe dat werkt.

Er zijn pgb-houders die hun budget gebruiken om de zorg of hulp uit te laten voeren door een persoon uit hun sociale netwerk. Bijvoorbeeld een vriend of familielid. In dat geval hanteert de gemeente Culemborg een lager maximum uurtarief: 50% van het tarief dat normaal bij de de desbetreffende zorg of hulp hoort. Laat u de zorg uitvoeren door een zzp’er? Dan wordt het tarief per uur of per resultaat maximaal 100% van het laagste tarief per uur of per resultaat van de door de gemeente gecontracteerde instelling die een vergelijkbare vorm van dienstverlening biedt.

Is de zorg die u zelf inkoopt duurder dan zorg in natura? Dan mag de gemeente uw aanvraag niet weigeren. Wel kan het zijn dat u de extra kosten zelf moet betalen.

Zorgovereenkomst afsluiten

U moet een zorgovereenkomst afsluiten met uw zorgverlener. U bent verplicht gebruik te maken van de modelzorgovereenkomst en wijzigingsformulieren van de SVB. Ook spreekt u het tarief af. De overeenkomst wordt arbeidstechnisch gecontroleerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De gemeente controleert of de overeenkomst klopt met de toekenning. U beschikt zelf niet over het budget. De SVB betaalt uit aan de zorgverlener.

Meer over het kiezen van de juiste zorgovereenkomst vindt u op de website van de SVB.