Fort 24/7, gevestigd te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71266593, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw
persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Fort 24/7 hier in de praktijk mee omgaat.

1. Op wie is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Fort 24/7 persoonsgegevens verwerkt.

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

Fort 24/7 verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

a) achternaam en voornamen;
b) geboortedatum;
c) burgerservicenummer (BSN);
d) e-mailadres;
e) telefoonnummer;
f) adresgegevens;
g) het polisnummer ziektekostenverzekering;
h) de gegevens van de huisarts;
i) gegevens over je gezondheid;
j) financiële gegevens;
k) IP adres;
l) Surfgedrag op de website.

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Fort 24/7 verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar u zelf om heeft gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media.

5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Fort 24/7 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a) Toestemming van u/ van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking;
b) Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop;
c) Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer;
d) Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld?

Fort 24/7 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Fort 24/7 persoonsgegevens verwerken. Fort 24/7 sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier Zilliz van leverancier Landmerc, waar Fort 24/7 een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten.

Fort 24/7 deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Fort 24/7 deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Fort 24/7 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Fort 24/7 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Fort 24/7 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Fort 24/7 hanteert de volgende bewaartermijnen:

a. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar;
b. Dossiergegevens Jeugdwet; ten minste 20 jaar;
c. Dossiergegevens Wet langdurige zorg; ten minste 20 jaar;
d. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar;

9. En als er een datalek plaatsvindt?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Fort 24/7 heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Wijzigen van deze privacyverklaring

Fort 24/7 kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Fort 24/7 gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Functionaris voor de gegevensverwerking

Fort 24/7 heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze organisatie.
Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming:

Marc en Hassan
Mail: info@fort24-7.nl

12. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht?

U hebt het recht Fort 24/7 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Fort 24/7 door een e- mailbericht te sturen naar info@fort24-7.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Fort 24/7 persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Fort 24/7 door een e-mailbericht te sturen naar info@fort24-7.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: 4 mei 202