Wat wij bieden

We bieden jongeren/jongvolwassenen een veilige omgeving om verantwoord en veilig te groeien naar een zo zelfredzaam mogelijk bestaan, waarin ze deel uitmaken van de maatschappij.

Missie

Fort24-7 biedt begeleiding aan jongeren (16+) en (jong)volwassenen vanuit heel Nederland. Wij richten ons op de complexe zorg, zoals top 600 cliënten, forensische zorg, resocialisatie, cliënten met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek, psychische stoornissen, multi-problematiek en of delinquentgedrag.

Bij Fort 24-7 spreken we de taal van de cliënt. We kunnen daarom snel inschatten wat er nodig is en handelen daarnaar. We stimuleren onze cliënten om zelf keuzes te maken waar mogelijk, maar ondersteunen waar noodzakelijk. In onze begeleiding staan we naast de cliënt En daarvoor zijn we 24-7 bereikbaar. Cliënten mogen van ons verwachten dat we betrokken, betrouwbaar en transparant te werk gaan.

Visie

Wij zien regelmatig dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar tussen wal en schip vallen, omdat er op korte termijn geen vervolgtraject mogelijk is, het vangnet ontbreekt of niet weten welke weg te bewandelen. Het niet tijdig ondersteunen van deze kwetsbare jongeren kan op langere termijn tot grotere problemen en meer zorg leiden. Om dit te voorkomen willen wij juist deze cliënten op deze leeftijd passende ondersteuning bieden, waarbij wij geen lastige casussen uit de weg gaan. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met risicojongeren, jeugdgroepen en (jong) volwassenen. Daar waar nodig schakelen wij netwerkpartners in.

Behalve de kwalitatief goede zorg, vinden wij het minstens zo belangrijk dat onze dienstverlening een afspiegeling is van de maatschappij en houden daarmee ook in ons aannamebeleid rekening mee. Wij hechten veel waarde aan diversiteit, stellen ons cultuursensitief op en houden rekening met de verschillende geloofsovertuigingen. Op deze manier hopen wij meer cliënten te kunnen bereiken en aan te spreken.

Hulpaanbod

Fort 24-7 biedt diverse vormen van begeleiding aan. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt wordt samen met cliënt gekeken naar een passende vorm van begeleiding.